Obchodné podmienky svetmalych.sk

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode svetmalych.sk môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej len VOP). Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP. Predávajúci:

BuyTime s.r.o.

Juhoslovanská 2502/5, 040 13, Košice

Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro. Vložka číslo 42005/V

IČO: 51 021 161

DiČ: 2120563654

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Tovar: Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu svetmalych.sk alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorené na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

 • Kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho: IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho pokiaľ je registrovaný ako platca DPH: telefón a e – mail.
 • Kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovaru podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru
 • Vybraný spôsob platby
 • Vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje e-mailom alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvnými stranami za záväznú.

 1. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru, platobnou kartou online alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom “akcia“ alebo “výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 1. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo osobne). Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 5 pracovných dní od vystavenia objednávky. V prípade, že ide o “tovar na objednávku” (Napr. šitie vankúšikov na zákazku a podobne) sa doba dodania predĺži až na možných 21 dní od riadneho vykonania objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednávaného tovaru alebo iné okolnosti. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Štandardná sadzba dopravy zásielky do 3kg je 2,99€, pričom zmena sadzby dopravy sa zmení podľa váhy celkovej súhrnnej zásielky, kde je cenová prirážka určená 1€ za každý 1kg navyše. Pri súhrnných zásielkach nad 60€ ale do 7,5kg je cena poštovného 0€ pre zákazníka. Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere. Cena dobierky v prípade doručenia kuriérom je 1€. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

 1. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote do 15-tich kalendárnych dní od oznámenia zo strany predávajúceho kupujúcemu o nemožnosti plnenia.

 1. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci – oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci – osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, kde si mal možnosť tovar bezprostredne prezrieť, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava suma za doručenie tovaru. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú. Najneskôr do 15 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

 1. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmeny tovaru

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.  Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom pokiaľ možno v originálnom obale. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady, ktoré budú aktuálne prípadne formou dohody. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu. Záručná doba na tovar sa neuplatni v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale. Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru priložiť aj formulár na vrátenie tovaru. Taktiež kupujúci zašle tovar na vrátenie BEZ DOBIERKY na adresu: BuyTime s.r.o. Juhoslovanská 2502/5, 040 13, Košice. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil prevodom na bankový účet kupujúceho. Výmena tovaru je možná iba v prípade, ak je tovar nepoužitý, nepoškodený a podľa možnosti v pôvodnom obale. Kupujúci je povinný pri výmene tovaru sa dohodnúť s predávajúcim akou formou bude prebiehať výmena tovaru. Následne kupujúci zašle predávajúcemu tovar na výmenu na adresu: BuyTime s.r.o. Juhoslovanská 2502/5, 040 13, Košice a to BEZ DOBIERKY.

 1. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácií údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Viac o ochrane osobných údajov v sekcii “Ochrana osobných údajov”.

 1. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky,  predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10. Pravidlá súťaže na Facebook Fanpage “Svet Malých” facebook.com/svetmalych

10.1. Súťaže organizuje spoločnosť BuyTime s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri pod číslom vložky 42005/V, so sídlom Juhoslovanská 2502/5, Košice, 040 13. Mailová adresa: podpora@svetmalych.sk.

10.2. Trvanie súťaží je vždy uvedené v jednotlivých príspevkoch, ktorých obsahom je predmet venovaný do súťaže.

10.3. Do súťaže sa môžu zapojiť iba osoby staršie ako 18 rokov, ktoré splnili podmienky tej-ktorej súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci prehlasuje, že nemá voči spoločnosti Facebook žiadne záväzky.

10.4. Súťaže podľa bodu 10. nie sú žiadnym spôsobom sponzorovaé, odobrené ani riadené spoločnosťou Facebook a zároveň spoločnosť Facebook s nimi nemá žiaden vzťah.

10.5. Výherca sa určuje náhodným výberom spomedzi súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže. Výherca bude vyhlásený na Facebook Fanpage “Svet Malých” v deň, ktorý bude uvedený ako posledný deň súťaže.

10.6. Výhry budú odovzdané po úspešnom kontaktovaní výhercu na prepravu prepravnej spoločnosti DHL, prípadne osobným odberom podľa dohody medzi usporiadateľom súťaže a výhercom.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a je v súlade s Občianskym zákonníkom č. 150/2004 pre fyzické osoby. Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k Vašej spokojnosti za nasledujúcich predpokladov:

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí, vady vzniknuté mechanickým poškodením počas prepravy je nutné bezprostredne oznámiť prepravcovi a spísať s ním protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť prepravcovi okamžite pri prevzatí zásielky. 
 2. Kupujúci má právo reklamovať vadu tovaru počas záručnej doby.
 3. Nárok na uplatnenie záruky zaniká, pokiaľ kupujúci výrobok poškodil sám nesprávnym alebo nešetrným zaobchádzaním s ním, neprimeraným používaním vzhľadom k materiálu čím došlo k jeho predčasnému opotrebeniu, alebo ak k poškodeniu výrobku došlo v dôsledku nesprávnej starostlivosti, nevhodným ošetrovaním alebo jeho vystavením extrémnym podmienkam.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas záručnej doby, nie však vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých vedel pred prevzatím tovaru alebo na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Postup pri uplatnení reklamácie

 1. reklamácií nás informujte čo najskôr telefonicky alebo mailom

Email: podpora@svetmalych.sk, Tel. č. +421 903 391 568

 1. Reklamovaný tovar kupujúci doručí alebo zašle na adresu predávajúceho na vlastné náklady a riziko. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 2. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch od 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku vybavenie vašej reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

V prípade, že Vaša reklamácia bola uznaná ako opodstatnená, máte právo:

 1. Na bezplatné odstránenie vád, ak je to vzhľadom na tovar možné
 2. Na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare odstrániteľná nie je
 3. Na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať
 4. Na vrátenie kúpnej sumy a odstúpenie od zmluvy, ak vada na tovare je trvalá, a je neodstrániteľná

Internetový obchod svetmalych.sk ručí zákazníkovi za:

 • Dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,
 • Dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • Dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

Internetový obchod svetmalych.sk nenesie zodpovednosť za:

 • Oneskorené doručenie tovaru zavinené doručiteľom (kuriérom DPD)
 • Oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • Poškodenie zavinené doručovateľom (kuriérom DPD)
 • Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!!

Formuláre na stiahnutie

Ak si želáte nám vrátiť tovar, ktorý Vám z nejakého dôvodu nevyhovuje, prosíme Vás o vyplnenie formulára, ktorý nám zašlite spolu aj s tovarom v jednom baličku na našu adresu. Po prijatí formuláru ale aj tovaru Vás budeme kontaktovať. vymenny-reklamacny-formular